#79

Dưới đây là tài liệu có tiêu đề: Cục Chính trị quân giải phóng miền Nam VIệt Nam công bố một số điểm về tặng danh hiệu vẻ vang "Diệt Mỹ, diệt ngụy".

Tài liệu do lính Mỹ thu được tại Bình Định tháng 9/1966.

Do tính chất độc lập của tài liệu, em để tại 1 topic riêng.