Thử cho img vào như tôi nói ở trên, mà không được :-)