Để sử dụng các chức năng trong diễn đàn 1 cách đầy đủ và tốt nhất kính mời các thành viên viên "đao lốt" 1 số Plugin sau:
Vào trang www.adobe.com tải về Acrobat Reader, Flash Player, Shockware...