Trich dẫn: Lực lượng vũ trang nhân dân Tây Nguyên trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1980, tr.33, 34. " ..... Như vậy là tới cuối năm 1968, khối...