http://khucquanhanh.vn/diendan/showthread.php?406-Ch%C3%A0o-%C4%91%E1%BA%A1i-gia-%C4%91%C3%ACnh-Kh%C3%BAc-Qu%C3%A2n-H%C3%A0nh

BĐH nên xem xét lại topic này.
1- Đã có topic khác có chức năng để...