Xóa nick thành viên Đàm Sao Mai theo yêu cầu của thành viên và theo yêu cầu của thành viên Hữu Thành.