chú litangu có chuyện gì mà lâu quá không thấy chú, hay là chú buồn chuyện gì thì cũng cố gắng để cho chúng cháu xem tiếp những tâm tình của người lính Tây Nguyên nghe chú.