"Vì ước vọng cho nó thành người tử tế chú không từ đói khổ vất vả thậm chí là chết. Lúc lớn lên nó lại chửi lại chú thì chú ức không ?"

Hề hề hề ! Nó bẩu là suy thoái , biến chất !
"- Loại con...