Hình như nội dung dần chuyển sang...quán nước của bác Dê rồi!8->