Không có gì mới, rất xưa cũ cho con nít.
Vô vọng thôi khi mà môn lịch sử cũng như toàn bộ nền giáo dục chưa trả lời được câu hỏi: học để làm gì? Học để thi, học để biết, hay học để sống? Chưa trả...