Hôm nay về viếng mộ các liệt sỹ ở xã mình có thấy phần mộ của cả 1 trung đoàn 46 hy sinh năm 1952.
lên google search thì không thấy thông tin gì mà lại ra trang này. vậy xin được đăng nên đây để có...