năm nào cũng có vài siêu xe về VN thì giảm nhập siêu thế nào được :(