http://multiply.com/mu/nvtk6/image/4/photos/71/600x600/41/VuChiDung-s.jpg?et=82b2Wi0f9QTs6Twz5bPkxA&nmid=103513401
Liệt sĩ Vũ Chí Dũng
Sinh 1952
Cấp bậc: trung sĩ - Chức vụ: tiểu đội phó
Đơn vị:...