Cám ơn "Che " đã có bài viết về Che, bài rất bổ ích, kể ra được phổ biến rộng rãi cho lớp trẻ biết về một thế hệ cach mạng tiền bối dũng cảm hy sinh vì chủ nghĩa quốc tế cộng sản là rất tốt.
Có...