Thay mặt các thành viên, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến những cố gắng của anh em kỹ thuật trang, đã đêm hôm khắc phục.

Cũng ngỏ lời thân ái mời anh em tech, min mod và các thành viên ta, tất...