Bác AKBáng xếp ơi. như vậy thì theo tinh thần của "Hiệp định Pa-ri" thì ta có vi phạm không ạ ? :???: