E18 F325 ko có D21, d21 là d của tỉnh đội QT thời đó cùng chốt cùng với d7 E18 trên địa bàn thôn TíchTường, Như Lệ chạy dài gần đến chân động Ong Do.Còn E95 F325(tác giả chắc viết nhầm thành 65) thi...