Yêu cầu bác Quần Ỵ xác nhận lại thông tin của ông Nhất ?