Có mấy cái hình to đưa lên giúp bác DK

http://www.mekong.net/cambodia/photos/cambodia_craigbuck_e03.jpg

http://www.mekong.net/cambodia/photos/cambodia_craigbuck_e10.jpg