Bác lixeta ơi, em thích Ngọc Trinh lành hơn là Ngọc Trinh nát :) Còn ngói thì lành hay nát cũng không quan tâm